Програма за интегрирана трудова заетост на „Бъди с приятел – България“

Целта на програмата „Интегрирана трудова заетост“ е да помогне на хората с интелектуални затруднения да придобият умения за самостоятелен живот и ежедневни компетенции, които ще им дадат възможност за равен достъп до подходящо обучение и трудова заетост, а това е от решаващо значение за преодоляване на доживотната зависимост от минимални социални помощи, бедност и социална изолация.

Интегрирането на хората с увреждания на пазара на труда е изключително важно за приемането им от обществото и за прекъсване на съществуващата практика на социална изолация на тази категория лица. Повишените възможности за подобряване на благосъстоянието им, вследствие на провежданите програми за обучение и възможности за труд, в същото време ще повишат тяхната мотивация и доверието в институциите и работодателите.

Какво е интегрирана заетост?

Моделът на интегрирана трудова заетост е широко признат и прилаган инструмент в социалната дейност за подпомагане на лица с различни затруднения и увреждания – физически, сензорни, умствени и интелектуални, включително лица с разстройства от аутистичния спектър. Целта е да се укрепи личната отговорност и самостоятелност на хората с увреждания, както и да се утвърди и насърчи тяхното самоопределение и независим начин на живот (работа, жилищно настаняване, свободно време, по-нататъшно образование и др.).

Основни елементи в процеса на интегрираната заетост са: планиране, основано на личността, групи за подкрепа, създаване на персонализирани работни места, както и използване на трудови наставници на работното място.

„Бъди с приятел – България“ ще разработи конкретни програми за интегрирана трудова заетост за хора с интелектуални затруднения.

Image
integrated-2.jpg
integrated-3.jpg
integrated-4.jpg